CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Potrivit art. 9. din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.R.), validat de Adunarea Generală, în data de 19.12.2011, calitatea de membru U.A.P.R. se poate dobândi de orice artist vizual, critic şi istoric de artă, absolvent al oricărui institut de învățământ superior, de arta care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul Regulament.
Art. 2. U.A.P.R. este formată din membri stagiari şi membri titulari. Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani. În cazul depășirii termenului din vina exclusivă a candidatului (lipsa de activitate) acesta va relua întreaga procedură de primire.
Art. 3. Primirea de membri stagiari şi titularizările de membri se fac pe baza recomandării si avizului filialei, cu avizul Comisiei Naţionale. Atât primirea cât şi titularizarea membrilor se validează de către Adunarea Generală.
Art. 4. Pentru primirea şi titularizarea în U.A.P.R., candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai unui institut superior de artă, să aibă activitate artistică publică sau să facă dovada activităţii publicistice (candidaţii pentru Filiala Critica şi Teoria Artei)
Art. 5. Pot să devină membri ai U.A.P.R. şi absolvenţii oricărui institut superior de arta sau cu condiţia să aibă masterat sau doctorat în artă, si / sau să facă dovada unei activităţi importante și recunoscute în domeniul artelor vizuale.
Art. 6. Se poate face derogare de la art. 4 şi 5 în cazuri excepţionale, atunci când o persoană are un C.V profesional recunoscut naţional / internaţional. Aceştia trebuie să facă dovada certă a activităţii în domeniul artelor vizuale prin documente autentice.
Art. 7. Membrii stagiari sau titulari, validaţi de Adunarea Generală, nu pot face parte din mai multe filiale ale U.A.P. R. Înscrierea la o altă filială în calitate de susținător- ori transferul se pot face doar cu acordul scris al filialei unde este titular.
Art. 8. Membrii stagiari sau titulari vor fi înscrisi în Registrul Artiştilor Vizuali din România.

CAP. II PROCEDURA DE PRIMIRE A MEMBRILOR STAGIARI

Art. 9. Cererile de primire ca membru stagiar în U.A.P.R. se depun le sediul fiecărei Filiale în perioada stabilită de Consiliul Director al U.A.P.R.
Art. 10. Atribuţiile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire şi evidenţa membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecărei Filiale.
Art. 11. La nivel de Filiala, Consiliul de Administratie numește Comisia de evaluare a dosarelor depuse. În urma vizionării și evaluării dosarelor Comisia de evaluare întocmește Procesul Verbal al şedinţei. Consiliul de Conducere al Filialei recomandă Comisiei Naţionale pe Specialitati candidaţii selecționați pentru primirea în U.A.P. R. Comisia Naţională pe Specialitati va decide primirea de membri stagiari ai U.A.P.R., în urma evaluării dosarelor selecţionate de Filiale.
Comisia Naţională are obligația de a evalua toate dosarele primite de la Filiale.
Art. 12. Primirea de noi membrii stagiari se face în fiecare an. Procedura de primire se face prin depunerea unui portofoliu care trebuie să cuprindă :
1. Pentru speciălizarile/ filialele Pictură, Sculptură, Grafică, Arte decorative, Foto-Video/, Multimedia, Design, Design-vestimentar, Scenografie, Pictură murală:

PORTOFOLIU
– cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea în U.A.P.R.;
– o fotografie tip bulletin (3/4)
– C.V cu participări la expoziţii personale sau de grup; dovada diploma de Licenta in Arte Vizuale , diploma de master in Arte vizuale sau obţinerii doctoratului în artă; în cazul absolvenţilor unui alt institut superior decât cel de artă, aceştia vor face dovada diplomei de Master in Artele Vizuale sau a doctoratului în artă.
Se poate face derogare de la art. 4 şi 5 în cazuri excepţionale, atunci când o persoană are un C.V profesional recunoscut naţional / internaţional. Aceștia trebuie să facă dovada certă a activității în domeniul artelor vizuale prin documente autentice, activităţii și recunoașterii în domeniul artei (cataloage,afișe, cronici de presă,etc.)
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P.R.
– copia diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ artistic superior.
– chitanța pentru plata sumei de 50 euro, la cursul zilei în care se face plata.
– zece lucrări fotografiate cu rezoluție mare și cu date de identificare (autor, titlul, tehnica, dimensiuni și anul creaţiei).
– numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru membru stagiar, in original la Filiala va fi în funcţie de specificul fiecarei specializări din domeniul artelor vizuale.
– dosarul de candidatură se va prezenta în format fizic (documente completate pe hârtie) cât și în format digital stocate pe un mediu digital ales la alegere (CD, DVD, SD, stick USB, etc.)

II. Pentru specializarea/ Filiala Critica și Teoria artei, dovada activităţii publicistice:
– cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicită primirea în U.A.P.R.;
– doua fotografii tip buletin
– C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuală, estetică, masterate în arte vizuale etc.;
– o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor contemporani.
– copia diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ artistic superior
– chitanța pentru plata sumei de 50 euro, la cursul zilei în care se face plata
– minim zece articole publicate (eseuri, cronici, emisiuni radio/tv ) dedicate artei contemporane (cu predilecție pentru arta românească, după 1945);
– desemnarea zonelor de interes din sfera artelor vizuale, grupuri de artişti pe care îi vizează candidatul şi nivelul de capacitate curatorială (texte de catalog, discurs vernisaj, relaţii sponsori/presă, muzeotehnica expoziţiei etc.).
– enumerarea câtorva evenimente expoziţionale relevante pentru profilul profesional al candidatului;
– cunoaşterea și folosirea corectă a limbii române, proprietatea asupra termenilor folosiţi şi interesul candidaţilor pentru toate formele de artă;

În baza documentaţiei depuse, Filialele U.A.P.R. eliberează avize pentru fiecare candidat în parte.

CAP. III PROCEDURA DE TITULARIZARE

Art. 13. Cererile de primire ca membru titular în U.A.P.R. se depun la sediul fiecărei Filiale în perioada stabilită de Consiliul Director al U.A.P.R.
Art. 14. Atribuţiile privind primirea cererilor, actelor necesare, comunicarea deciziei de primire şi evidenţa membrilor vor fi duse la îndeplinire de structurile fiecărei Filiale.
Art. 15. La nivel de Filiala, Consiliul Director numeşte Comisia de evaluare a dosarelor depuse. În urma vizionării şi evaluării dosarelor Comisia de evaluare întocmește Procesul Verbal al şedinţei. Consiliul de Conducere al Filialei recomandă Comisiei Naţionale candidaţii selecționați pentru primirea în U.A.P, R. Comisia Naţională va decide primirea de membri titulari ai U.A.P.R., în urma evaluării dosarelor selecţionate de Filiale. Comisia Naţională are obligaţia de
a evalua toate dosarele primite de la Filiale.
Art. 16. Primirea de noi membrii titulari se face în fiecare an. Procedura de titularizarea a membrilor se va face prin prezentarea unei mape şi a unui număr de lucrări. Mapa trebuie să cuprindă:
IL.
– cerere tip completată;
– doua fotografii tip buletin
– C.V care să cuprindă participări la expoziţii naţionale şi internaţionale cu juriu, expoziţii personale în spații specializate, expoziții de grup, expoziţii colective, concursuri, festivaluri, granturi, premii, simpozioane (tabere );
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P.R.;
3
– chitanţa pentru plata sumei de 50 Euro, la cursul zilei în care se face plata;
– un portofoliu reprezentativ, cu fotografii cu lucrări creaţie proprie, texte critice;
II.
– lucrări în original, creaţie proprie, realizate în perioada de stagiatură, conform prezentului Regulament.
-numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru membru stagiar in original la Filiala, va fi în funcţie de specificul fie carei specializări din domeniul artelor vizuale.
– În cazul lucrărilor de mari dimensiuni, pentru oricare dintre specializările menționate, sau în situaţia în care nu există condiții tehnice pentru vizionarea lucrărilor ( ex. Land Art ), candidaţii vor prezenta un film de 1-3 minute în care ei își vor prezenta lucrările în cadrul unei expoziţii sau într-un mediu din care să se deducă faptul că lucrarile există în realitate, -Filialele vor organiza o vizionare a lucrarilor originale și vor transmite Comisiei Naţionale
dosarul, însoțit de procesul-verbal al Comisiei.
Comisia Naţională va decide primirea de membrii titulari în U.A.P.R. pe baza dosarelor selecționate de Filiale.
Numărul lucrărilor de artă, prezentate pentru titularizare, va fi în funcţie de specificul fiecărei specializări si de cerintele Filialei din domeniul artelor vizuale, astfel:
– PICTURĂ – cinci lucrări în original
– SCULPTURĂ – cinci lucrări în original
– GRAFICĂ – intre cinci si şapte lucrări în original
–  GRAFICĂ PUBLICITARĂ — cinci lucrări/concepte în original
– CERAMICĂ -— intre cinci si şapte lucrări în original
– STICLĂ -— intre cinci si şapte lucrări în original
– METAL -— intre cinci si sapte lucrări în original
– TEXTILE -— trei tapiserii cu dimensiunea de minim | m. sau alte obiecte textile — intre cinci si şapte lucrări in original
– DESIGN — cinci proiecte / machete
– SCENOGRAFIE — două spectacole de teatru — decor / costume şi un proiect
– FOTO-VIDEO /MULTIMEDIA -— cinci concepte sau proiecte ilustrate prin fotografii, suport digital, (video, film, etc)
– CRITICĂ şi TEORIA ARTEI — două studii publicate sau un studiu şi 10 cronici (altele decât cele prezentate la primire)
– C.V cu detalierea studiilor de specialitate: istoria şi teoria artei, module de arte vizuale, estetică, masterate în arte vizuale etc.;
– o scrisoare de intenţie privind interesul viitor pentru activităţi dedicate artiştilor contemporani,
– scrisoare de recomandare din partea a doi membri titulari în U.A.P.R. din domeniu Critica si Teoria artei
– ARTĂ RELIGIOASĂ / ARTĂ MONUMENTALĂ
1 — material documentar de la cel puţin şapte lucrări finalizate (lucrări parietale, icoane, mozaic, frescă, vitralii);
2 — pentru realizarea de creaţii în domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale, în general, se va prezenta și documentaţia tehnică privind lucrările a trei obiective sau trei piese restaurate sau în curs de execuţie (în funcţie de mărimea obiectivului).

CAP. IV COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU PRIMIRI ȘI TITULARIZĂRI

Art. 17. Comisiile vor fi constituite pe Specialitati, dintr-un numar de membrii impar (in functie de marimea specialitatii/ 5-7 membrii) , care sa reflecte proportionalitatea Bucuresti – Teritoriu, iar presedintele fiecarei comisii decide dupa caz de egalitate de voturi. Fiecare comisie va avea doi membrii supleanti.
Comisiile sunt propuse de Consiliul Presedintilor de Filiale si votate in Adunarea Generala.
Rezultatele comisiilor nu pot fi contestate decat sub aspect procedural si al respectarii Regulamentului. Contestatiile se vor depune la secretariatul UAPR in termen de 12 zile calendaristice de la data afisarii rezultatului comisiilor, pe site-ul UAPR. Acestea vor fi solutionate in Adunarea Generala inainte de votul de validare. Candidatii pot cere returnarea dosarelor dupa trecerea perioadei de contestatii, pe cheltuiala proprie. Indiferent de rezultat, taxa nu se restituie.
Art.18. Secretariatul comisiilor va fi asigurat de un funcționar al U.A.P .R. prin decizia Consiliului Director.
Art. 19. Membrii comisiilor precum și numarul lor sunt propuși de către Consiliul Presedintiilor de Filiala si validati de Adunarea Generala a UAPR.
Art. 20. Comisiile naţionale pe specialitati se întrunesc pentru primiri şi titularizări în fiecare an. Pentru primirea membrilor stagiari se evaluează dosarele şi lucrările originale ale candidaţilor Pentru titularizări se evaluează dosarele şi lucrările originale ale candidaţilor.
Art. 21. Comisiile naţionale pe specialitati lucrează valabil în integralitatea ei (formulă completă), deciziile fiind luate în majoritate simplă din numărul voturilor exprimate de către cei prezenţi. Votul este deschis. Deciziile sunt definitive şi irevocabile.
Art. 22. Comisiile naționale supun deciziile sale, spre validare Adunării Generale.
Art. 23. Comisiile naționale pe specialitati au un mandat de 4 ai și va fi remunerată pentru fiecare ședință.
Art. 24. Atribuţiile privind primirea cererilor, a actelor necesare, a lucrărilor originale, comunicarea deciziei de titularizare a celor interesaţi, precum şi evidența membrilor U.A.P.R. vor fi organizate şi aduse la îndeplinire de către structurile administrative/secretariatul care funcţionează în cadrul U.A.P.R.
Comisiile vor fi in numar de 8, pentru urmatoarele specialitati :
1. Pictura
2. Sculptura
3. Grafica -Grafica publicitara
4. Arte decorative-Ceramica-Sticla-Tapiserie-Metal
5. Design ambiental – Design de obiect — Design grafic
6. Foto-Video/ Multimedia
7. Arta Religioasa-Monumentala
8. Scenografie
9. Moda-Design vestimentar
10. Critica si teoria artei

CAP. VII DISPOZIŢII FINALE

Art, 25. Sumele încasate de filialele U.A.P. R. din taxa pentru primiri și titularizări, potrivit prevederilor cap.Il, art.12 și cap.IIl, art.16, acoperă costurile legate de primirea și titularizarea membrilor U.A.P.R. Acestea se vor vira în contul U.A.P.R. în termem de cel mult 10 zile de la încasare. Dovada plătii se va face cu dispoziţie de plată/ordin de plată/foaie de vărsământ, în copie, după caz.
Art. 26. Adeverinţele pentru Legea 8/ 2006 se eliberează numai membrilor titulari.
Art. 29. Prezentul Regulament de primiri şi titularizări în U.A.P .R. a fost aprobat de către Comisia de Amendarea Statutului si a Regulamentelor din data de…….. și validat de Adunarea Generală din data de …………….

Formulare

formularele se pot descarca in format DOC